INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MOTOR CENTRUM SP. Z O.O.

Niniejszym informujemy, że w ramach prowadzonej działalności przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne i rzetelne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) tzw. RODO, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Szczegóły przetwarzania danych znajdziecie Państwo poniżej.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Motor Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Miałki Szlak 4/8, jest Administratorem Państwa Danych Osobowych.

II. PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CELE I PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA
Każde przetwarzanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i musi być oparte na właściwej podstawie prawnej. Dane, jakie w szczególności przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności:
podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres), data urodzenia, PESEL,
dane kontaktowe (adres email, numer telefonu),
dane dokumentów tożsamości,
numer NIP, REGON,
dane umowne, w tym dane dotyczące zamawianych i posiadanych pojazdów (numery VIN, numery rejestracyjne),
dane finansowe, dane księgowe, numery rachunków bankowych,
historia zleceń serwisowych,
historie zawartych transakcji zakupu towarów i usług,
dane dotyczące procesów reklamacyjnych i gwarancyjnych,
dane dotyczące procesów płatności,
dane internetowe – dane transmisyjne,
dane z monitoringu.
Powyższe dane są przez nas przetwarzane w oparciu o wskazaną podstawę prawną, ponieważ są niezbędne do:

1. Zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu:
przygotowania oferty,
złożenia zamówienia,
sprzedaży towarów i usług, które mamy w swojej ofercie,
w celu likwidacji szkód komunikacyjnych,
w celu pośredniczenia w sprzedaży usług i produktów ubezpieczeniowych oraz finansowych,
w celu rozwiązywania problemów, tj. rozpatrywania reklamacji, realizowania obowiązków gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady, prowadzenia postępowań sądowych.
2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (art. 6 ust. 1 c RODO), np. w celu:
wypełnienia obowiązków podatkowych, wystawiania i przechowywania faktur,
rozpatrywania reklamacji, wniosków i skarg,
udzielania informacji upoważnionym organom i instytucjom państwowym, na ich żądanie.
3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 f RODO), np. w celach:

ochrony mienia,
ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń,
tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby,
prowadzenia działań marketingowych, w tym badania Państwa zadowolenia z wykonanych usług, prowadzenia kampanii reklamowych naszych towarów i usług,
w celu udoskonalania produktów i usług (kampanie naprawcze, kampanie serwisowe)
w celach archiwalnych (dowodowych).
4. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach, na podstawie udzielonej nam odrębnej zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 a RODO), np. w celach:

marketingu prowadzonego na rzecz Motor Centrum oraz naszych zaufanych partnerów.

III. ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
importerom sprzedawanych przez nas pojazdów oraz ich zaufanym partnerom,
firmom dostarczającym nam różnego rodzaju usługi, np. usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, doradcze, ochroniarskie, sprzątania, kurierskie i inne,
innym niezależnym odbiorcom, np. takim, których oferta uzupełnia naszą ofertę, tj. instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym,
uprawnionym organom i instytucjom państwowym, na ich żądanie, np. prokuraturze, policji, sądom, urzędom skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, i innym.

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
W związku ze specyfiką naszej działalności, w ramach której niezbędna jest współpraca z międzynarodowymi partnerami, Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Dotyczy to w szczególności danych przekazywanych w ramach współpracy z importerami pojazdów.
Zapewniamy, że w przypadku przekazania danych poza EOG zapewnimy, aby przekazanie nastąpiło zgodnie z przyjętą przez nas Polityką Ochrony Danych.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane pozyskane w związku z przygotowaniem oferty i zawarciem umowy, przetwarzamy przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie, tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI. PRAWA, JAKIE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie, stały się nieaktualne,
c. prawo do usunięcia danych – czyli do usunięcia tych danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo do żądania ograniczeni przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub w sytuacji, gdy przetwarzanie danych przez administratora będzie dla Państwa niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy” – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania zobowiązuje nas do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Maja Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Podstawą zaprzestania przetwarzania danych w takiej sytuacji jest wykazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f. prawo do przenoszenia danych:
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody lub w związku z zawartą umową a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Jesteśmy także zobowiązani do przekazania tych danych wskazanemu nam przez Państwa innemu administratorowi. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego, którym aktualnie jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Polska
więcej informacji na www.uodo.gov.pl
h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
VII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie nam Państwa danych osobowych jest:

warunkiem zawarcia umowy i dokonania zakupu towarów lub usług,
warunkiem realizowania przez Administratora obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi, prowadzenia postępowań reklamacyjnych,
dobrowolne – w przypadku, gdy chodzi o zgodę na marketing produktów i usług.
Odmowa podania danych skutkować będzie tym, że:

możemy odmówić zawarcia umowy,
możemy odmówić prowadzenia postępowania reklamacyjnego, rozstrzygania Państwa roszczeń, możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia.

VIII. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Informujemy, że dotyczące Państwa decyzje, podejmowane przez Administratora danych w ramach prowadzonej przez nas działalności (np. w sprawie zawierania umów), nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych, w tym na profilowaniu.

IX. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz w sprawach realizacji praw jakie przysługują osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem danych.

Dane i kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Dagmara Przędzik-Korol, e-mail na adres: rodo@motorcentrum.pl, tel. 58 321 88 88

Dane kontaktowe Administratora Danych: tel: 58 321 88 00, 58 321 88 88, 58 321 88 77

Na adres korespondencyjny: Motor Centrum Sp. z o.o., ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk