BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

MOTOR  CENTRUM Sp. z o.o.

dotycząca Ogólnych warunków sprzedaży oraz ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych

 

1. Dane identyfikacyjne Sprzedawcy:

Motor Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Miałki Szlak 4/8 (80-717), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000056829, o kapitale zakładowym w wysokości 2 772 000 PLN, numer NIP: 583-25-80-298, numer REGON: 191735450, numer telefonu: 58 321 88 00.

Motor Centrum Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Dealerem  pojazdów marki Opel, Suzuki oraz Mitsubishi, a także motocykli marki Harley-Davidson. Spółka świadczy także usługi serwisowo-naprawcze, w tym również jako Autoryzowany Serwis dla opisanych wyżej pojazdów i motocykli, także dla pojazdów marki Saab i Chevrolet. W ofercie Motor Centrum znajdują się także samochody używane.

2. Sposób porozumiewania się ze Sprzedawcą.

Wszelkie informacje handlowe oraz związane z przedmiotem umowy i samym zawarciem umowy Sprzedawca udziela osobiście lub za pośrednictwem osób przez siebie upoważnionych, w formie ustnej i pisemnej, jak również za pośrednictwem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres Sprzedawcy: info@motorcentrum.pl lub telefonicznie, pod numerem 58 321 88 00.

3. Sposób spełnienia świadczenia.

Odbiór pojazdu, motocykla, części zamiennych w ramach zawieranych umów sprzedaży oraz umów na wykonanie usług w zakresie serwisu mechanicznego czy blacharsko-lakierniczego,   następuje w siedzibie Sprzedawcy lub w przypadkach indywidualnie uzgodnionych w innym miejscu. Klient dokonuje odbioru osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika. Sprzedawca przygotuje warunki umożliwiające dokonanie przez Klienta odbioru pojazdu lub usługi, poprzez sprawdzenie jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podzespołów. Powyższe nie dotyczy zakupu części, które wymagają uprzedniego zamontowania.

4. Termin spełnienia świadczenia.

Termin spełnienia świadczenia jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Klientem. Okres oczekiwania na pojazd jest zróżnicowany i uzależniony od specyfikacji technicznej oraz wymagań co do wyposażenia określonych przez Klienta.

Okres oczekiwania na wykonanie usługi lub sprowadzenie części jest zróżnicowany i uzależniony do rodzaju i zakresu usługi, a w przypadku sprzedaży części od jej dostępności w salonie lub magazynie zewnętrznym. W przypadku sprzedaży części znajdujących się w salonie umowa wykonywana jest bez zbędnej zwłoki, a w przypadku sprzedaży części sprowadzonych z magazynów zewnętrznych Sprzedawca każdorazowo ustala i wskazuje przewidywany termin jej odbioru.

5. Procedura Reklamacyjna

Jeżeli podczas odbioru nowego pojazdu lub motocykla lub innej rzeczy, także pojazdu, motocykla lub innej rzeczy,  odbieranych po naprawie, Klient stwierdzi rozbieżności w stosunku do zamówienia lub widoczne uszkodzenia,  pracownik Sprzedawcy obsługujący Klienta potwierdzi zgłoszenie reklamacyjne klienta w formie pisemnej.

Jeżeli przyczyna reklamacji ujawni się po dokonaniu odbioru Klient powinien  poinformować o niej Sprzedawcę. Zawiadomienie Sprzedawcy (reklamacja) winno być złożone przez osobę uprawnioną w formie pisemnej, elektronicznej (na adres e-mail wskazany w pkt. 2 powyżej) lub ustnej,  przy czym pracownik przyjmujący zgłoszenie reklamacji w formie ustnej sporządzi pisemną notatkę. Reklamację wniesioną przez osobę nieuprawnioną, traktuje się jak niewniesioną. Reklamacja powinna zawierać:

1) datę sporządzenia reklamacji;

2) imię i nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację;

3) przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji;

4) wskazanie żądania Klienta;

5) datę i miejsce zakupu pojazdu, motocykla, usługi lub innej rzeczy;

6) numer VIN pojazdu lub motocykla;

7) wykaz załączonych dokumentów;

8) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.

Termin udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakość świadczenia.

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za niezgodność towaru z umową na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm. ) oraz Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku  (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm. ).  

7. Usługi posprzedażne.

Sprzedający świadczy odpłatne i nieodpłatne usługi posprzedażne, wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów, w zakresie serwisu blacharsko – lakierniczego i mechanicznego. Cena usługi uzależniona jest od zakresu i rodzaju czynności obsługowej, a także modelu pojazdu czy motocykla.

8. Gwarancja.

Sprzedawane nowe pojazdy i motocykle objęte są gwarancją, której warunki są szczegółowo omówione w książce gwarancyjnej przekazywanej klientowi przy wydaniu pojazdu lub motocykla.

Gwarancja obowiązuje, przez okres wskazany w książce gwarancyjnej.

Zobowiązania gwarancyjne producenta opisane są w książkach gwarancyjnych pojazdu. Co do zasady ograniczone są do nieodpłatnej naprawy lub wymiany części pojazdu przez Gwaranta lub Autoryzowany Serwis, zgodnie z wyborem Gwaranta lub Autoryzowanego Serwisu. Naprawa lub wymiana niesprawnych części zostaje przeprowadzona przez Autoryzowany Serwis, do którego pojazd/motocykl został dostarczony, bez opłat za części i robociznę. Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać wyłącznie za okazaniem „Książeczki serwisowej i gwarancyjnej” z potwierdzeniem wykonanych przeglądów oraz międzynarodowym świadectwem gwarancji wypełnionym i podpisanym przez osobę upoważnioną z Autoryzowanego Serwisu.

Okresowe czynności serwisowe i konserwacyjne nie są objęte gwarancją. Normalne zużycie wszelkich podzespołów jest wyłączone z gwarancji.

Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie w Autoryzowanym Serwisie. Adresy Autoryzowanych Serwisów dostępne są u Sprzedawcy oraz na stronach internetowych producentów.

9. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

W przypadku gdy umowa zawarta przez Motor Centrum z konsumentem lub przedsiębiorcą, będącym osobą fizyczną, zawierającym umowę, która nie ma dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego (zwani dalej konsumentem), spełniać będzie warunki umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, o których mowa w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku, podmiotom tym przysługuje prawo do odstąpienia od tak zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ( przy umowach sprzedaży ) lub od dnia zawarcia umowy (przy umowach zlecenia, o dzieło ).  Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku rzeczy zamówionych na indywidualne zamówienie konsumenta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument,  musi poinformować Motor Centrum Sp. z o.o. o decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane za pośrednictwem poczty  lub pocztą elektroniczną na adres: bdc@motorcentrum.pl).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Motor Centrum zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Motor Centrum ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrot płatności zostanie  dokonany  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie się  zgodził  na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Motor Centrum może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconej rzeczy.

Rzecz należy dostarczyć na adres: Motor Centrum Sp. z o.o. ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk,  niezwłocznie,  nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient  poinformował Motor Centrum, o odstąpieniu od  umowy sprzedaży towaru. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

Konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów zwrotu rzeczy do Motor Centrum. 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Przy czym przyjmuje się, że granice prawidłowego zapoznania się z towarem oznaczają możliwość stwierdzenia charakteru rzeczy, jej cech i funkcjonalności w takim zakresie w jakim konsument mógłby zapoznać się z tymi cechami w sklepie stacjonarnym. 

10. Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Motor Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Miałki Szlak 4/8.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz w sprawach realizacji praw jakie przysługują osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail:  rodo@motorcentrum.pl , tel. 583218943

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem umowy,  w tym w celu prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, w celu, dochodzenia ewentualnych roszczeń. 4. Podane  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b), ust. 1 c)  RODO, a także  na podstawie Państwa zgody w przypadku konieczności jej uzyskania.

5.   Podanie danych jest dobrowolne, lecz  niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 6.  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: importerom sprzedawanych przez nas pojazdów oraz ich zaufanym partnerom, firmom dostarczającym nam różnego rodzaju usługi, np. usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, doradcze, ochroniarskie, sprzątania, kurierskie i inne, innym niezależnym odbiorcom w ramach prowadzonej współpracy, np. takim, których oferta uzupełnia naszą ofertę, tj. instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym, uprawnionym organom i instytucjom państwowym, na ich żądanie, np. prokuraturze, policji, sądom, urzędom skarbowym i innym uprawnionym podmiotom.

7.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres współpracy, a po jej ustaniu, do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego tj.:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

kancelaria@uodo.gov.pl

10. Informujemy, że dotyczące Państwa decyzje, podejmowane przez Administratora danych w ramach prowadzonej przez nas działalności (np. w sprawie zawierania umów), nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych,  w tym na profilowaniu.

11. Dane kontaktowe administratora danych:

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem wskazanych kanałów komunikacyjnych:

E-mail na adres:  rodo@motorcentrum.pl , Telefonicznie pod numerem:  58 321 88 00, 58 321 88 88 , 58 321 88 77, na adres korespondencyjny:  Motor Centrum Sp. z o.o., ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk.