1logo-opel
2harley
3logo-mitsubishi
4logo-suzuki
7logo-samochody-uzywane
8logo_bit
Regulamin płatności online

REGULAMIN USŁUGI „DOOR-TO-DOOR”

1. Usługa DOOR TO DOOR świadczona jest przez firmę Motor Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk, tel.: +48 58 321 88 00, fax +48 58 321 88 09, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000056829, NIP 583 25 80 298, REGON 191735450, Kapitał zakładowy: 2 772 000 zł; adres poczty elektronicznej: zapytania@motorcentrum.pl, tel.: kontaktowy +48 58 321 88 00.

2. Podstawowe definicje:

a) Serwis – Motor Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk.

b) Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca właścicielem, bądź posiadaczem samochodu osobowego lub motocykla marki Harley Davidson, użytkującym go na mocy umowy leasingu czy innej umowy zobowiązującej uprawniającej do zlecania wykonania usługi serwisowej, przeglądu technicznego lub naprawy gwarancyjnej ( dotyczy marek dla których Motor Centrum posiada autoryzację usług serwisowych tj. Opel, Mitsubishi, Suzuki, Harley-Davidson ).

c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, dokonująca zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

d) Usługa DOOR TO DOOR – usługa towarzysząca zleceniu serwisowemu, polegająca na odebraniu od Klienta samochodu lub motocykla, który jest przedmiotem usługi serwisowej, (tj. naprawy, przeglądu okresowego) z miejsca wskazanego przez Klienta (lub przez osobę przez Klienta upoważnioną) i dostarczenia pojazdu zastępczego, pod warunkiem dostępności i po uprzednim ustaleniu, na czas realizacji usługi serwisowej, przeglądu technicznego czy naprawy gwarancyjnej, a także polegająca na zwrocie samochodu/motocykla, na miejsce wskazane przez Klienta, realizowana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

e) Zlecający – Klient albo Osoba upoważniona zlecający wykonanie Usługi DOOR TO DOOR
lub wykonanie usługi serwisowej, naprawy gwarancyjnej, czy przeglądu technicznego.

f) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Zasady realizacji usługi

 1. Klient, zainteresowany skorzystaniem z usługi DOOR TO DOOR kontaktuje się z Serwisem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://www.motorcentrum.pl/uslugi-online/ lub pod numerem telefonu: +48 58 321 88 00.

2. Wstępny zakres i cena usługi ustalane są telefonicznie, z doradcą serwisowym dedykowanym do obsługi Klienta.

3. Strony ustalają miejsce i termin odbioru pojazdu od Klienta oraz możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego.

4. Klient przekazując pojazd upoważnionemu pracownikowi Serwisu, podpisuje niezbędne dokumenty (zlecenie serwisowe, protokół przekazania pojazdu oraz upoważnienie do kierowania pojazdem –
w przypadku gdy pojazd odbierany jest bez użycia lawety).

5. Po przyjęciu pojazdu do Serwisu następuje weryfikacja niezbędnych do wykonania czynności serwisowych, doradca serwisowy kontaktuje się z Klientem, przedstawiając zweryfikowany zakres, cenę wykonania usługi do akceptacji Klienta, przedstawiany jest także orientacyjny czas jej wykonania.

6. Przystąpienie do wykonania usługi serwisowej przez serwis następuje po uzyskaniu akceptacji Klienta (telefonicznie, mailowo). Każda konieczność rozszerzenia zakresu usługi serwisowej, jaka może ujawnić się w trakcie jej realizacji jest konsultowana z Klientem.

7. Po zakończeniu usługi serwisowej, na adres mailowy klienta przekazywana jest faktura wraz
z linkiem do szybkiej płatności online. Klient może zdecydować o formie zapłaty: przelew tradycyjny lub szybka płatność online. W przypadku przelewu tradycyjnego konieczne jest przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na adres obsługującego zlecenie Doradcy Serwisowego.

8. Zwrot pojazdu po usłudze następuje po dokonanej zapłacie i uznaniu rachunku Serwisu należnością za wykonaną usługę serwisową, w terminie uzgodnionym z Doradcą serwisowym.

4. Przekazanie oraz odbiór pojazdu

1. Odbiór i zwrot pojazdu w ramach usługi DOOR TO DOOR następuje w miejscu wskazanym przez Klienta.

2. Usługa DOOR TO DOOR w odległości do 15 km od siedziby Motor Centrum kosztuje  150 zł brutto. Powyżej tej odległości obowiązuje wycena indywidualna, każdorazowo przedstawiana Klientowi przez pracownika Motor Centrum.

3. Odbiór i zwrot pojazdu w ramach usługi DOOR TO DOOR, następuje albo przy użyciu lawety albo poprzez odebranie i zwrot pojazdu, z i do ustalonego z Klientem miejsca,  przez wyznaczonego pracownika serwisu.

4. Pracownik serwisu będzie odpowiednio przeszkolony, posiadający aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy) oraz podpisane przez Klienta upoważnienie do kierowania przekazanym samochodem. Pracownik Serwisu zachowa należytą staranność przy obsłudze pojazdu Klienta i będzie przestrzegał obowiązujących zasad ruchu drogowego.

5. Koszt użytkowania pojazdu Klienta (koszty paliwa niezbędne w celu dojazdu do Serwisu, odbycia niezbędnych jazd próbnych oraz zwrotu pojazdu do miejsca ustalonego z Klientem) ponosi Klient. Klient zobowiązany jest zapewnić niezbędną ilość paliwa w baku pojazdu (niemniej niż ¼ pojemności baku).

6. Pojazd Klienta powinien spełniać warunki w zakresie dopuszczenia do ruchu oraz być ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz autocasco (AC). Wszelkie szkody pojazdu powstałe w trakcie jego transportu do i z Serwisu będą w pierwszej kolejności pokrywane z ubezpieczenia AC pojazdu.

7. Odbiór i zwrot pojazdu potwierdzony zostaje adnotacją na zleceniu serwisowym, potwierdzającym w szczególności ogólny stan techniczny, przebieg i poziom baku.

8. W przypadku nie stawienia się Klienta w ustalonym miejscu i terminie odbioru czy też zwrotu pojazdu, Klient może zostać obciążony przez Serwis opłatą w kwocie 100 zł netto, tytułem kosztów poniesionych przez Serwis.

5. Udostępnienie pojazdu zastępczego

1. Na czas realizacji usługi serwisowej Klient może płatnie skorzystać z pojazdu zastępczego, udostępnianego przez Serwis. Pojazd zostanie dostarczony i odebrany od Klienta przy odbiorze i zwrocie pojazdu Klienta.

2. Warunkiem skorzystania z pojazdu zastępczego jest podpisanie umowy użyczenia/najmu pojazdu zastępczego.

3. Koszt użytkowania pojazdu zastępczego ponosi Klient. Klient otrzymuje i zwraca pojazd zastępczy z pełnym bakiem paliwa.

6. Płatności

1. Dokonanie Płatności odbywa się po wykonaniu usługi serwisowej, przed zwrotem pojazdu Klientowi,

2. Serwis akceptuje następujące metody płatności:
a) płatność przelewem bankowym,
b) przelewy online,

3. Płatności online realizowane są za pośrednictwem operatora Przelewy24.

4. Po zakończeniu usługi, Serwis wysyła Klientowi dane do płatności przelewem bankowym lub link do płatności online, na wskazany przez Klienta adres email.

5. W przypadku płatności online Klient zostaje przekierowany do strony serwisu Przelewy24, gdzie będzie mógł dokonać płatności.

6. Serwis przesyła Klientowi fakturę VAT na wskazany email. Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

7. Reklamacje

1. Klientowi przysługują w stosunku do Serwisu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121).

2. W razie stwierdzenia wadliwości wykonanej usługi Klient powinien poinformować o niej Serwis. Zawiadomienie Serwisu (reklamacja) winno być złożone przez osobę uprawnioną w formie pisemnej, elektronicznej (na adres e-mail Serwisu) lub ustnej. Reklamacja powinna zawierać:  datę sporządzenia reklamacji, imię i nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie żądania Klienta, datę i miejsce wykonania usługi przez Serwis, numer VIN pojazdu.

3. Za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Serwis reklamacji (data emaila, wpłynięcia pisma, informacji telefonicznej).

4. Serwis ustosunkuje się do wniesionej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia przez Klienta.

8.  Odstąpienie od umowy

Po wykonaniu przez Serwis usług opisanych niniejszym Regulaminem, Klientowi będącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy wykonania usług,
w oparciu o art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014 poz. 827 z dalszymi zmianami ).

9. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług opisanych
w  niniejszym Regulaminie jest Motor Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Miałki Szlak 4/8.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez Motor Centrum mogą się Państwo dowiedzieć  na stronie Motor Centrum: https://www.motorcentrum.pl/ochrona-danych-osobowych/

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 marca 2020 roku.